غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد/از شما دور شدن زار شدن هم دارد/همه با درد به دنبال طبیبی هستیم/ دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد...برمیگردم:)
/DTD